Studia Podyplomowe
Specjalista ds. zarządzania rehabilitacją
Rekrutacja na rok akademicki 2021-2022
Studia adresowane są w szczególności do: psychologów i pedagogów społecznych, pracowników instytucji zabezpieczenia społecznego, specjalistów w dziedzinach społecznych, prawnych i medycznych, osób posiadających doświadczenie w codziennym funkcjonowaniu z osobą niepełnosprawną w rodzinie, otoczeniu lub poprzez pracę, specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, reprezentacji pracowników lub osób niepełnosprawnych, menedżerów ds. zasobów ludzkich, lekarzy medycyny pracy, lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, pielęgniarek i innych grup personelu medycznego.

Ilość semestrów: 2

Opłata rekrutacyjna: 100,00 zł

Opłata za studia: 3700 zł za semestr; 7400 zł za rok

Wymagane dokumenty:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na konto Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, nr konta: 32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
 • Potwierdzenie ukończenia studiów wyższych (dyplom poświadczony notarialnie za zgodność z oryginałem lub przez pracownika CKP przyjmującego dokumenty)
 • Aktualne zdjęcie formatu 4x3
 • CV
 • List motywacyjny zawierający uzasadnienie zainteresowania ofertą studiów podyplomowych - motywacja do pełnienia roli specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją,
 • Portfolio: dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje kandydatów (zaświadczenia, certyfikaty), dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i pozazawodowe kandydatów (np. zaświadczenia o wolontariacie, stażach, praktykach zawodowych), dokumenty potwierdzające doświadczenie związane z pracą z osobami z niepełnosprawnością, osobami starszymi, chorymi (np. dokumenty formalne potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z tego typu pracą, czy też zaświadczenia lub/i oświadczenia o sprawowaniu opieki nad osobami z niepełnosprawnościami)


 • Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin

  O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń.

  Limit przyjęć – 40 osób.

  Minimalna liczba uczestników – 30 osób.

  W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby kandydatów w okresie rekrutacji, Uniwersytet zastrzega sobie możliwość nieuruchomienia Studiów. Kandydatom zwraca się wniesione opłaty rekrutacyjne.

  Informacje i zapisy

  tel.: +48 81 448 5123 w godz. 8:00 – 14:00 (poniedziałek – piątek)
  e-mail: ewa.pawlikowska@umlub.pl
  Kandydatem na studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją może być osoba, która:
 • posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (wykształcenie wyższe),
 • posiada predyspozycje w następujących obszarach:
 • komunikatywność,
 • umiejętność podejmowania decyzji,
 • gotowość do podejmowania odpowiedzialności,
 • odporność na stres i krytykę,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • orientacja na klienta,
 • asertywność,
 • empatia.


 • ETAP I

  Składanie dokumentów: 02.08.2021 r. – 10.09.2021 r. Termin składania dokumentów został przedłużony do 10 października 2021 r.
  W sytuacji, kiedy liczba kandydatów nie przekroczy 40 osób proces rekrutacji będzie dotyczył sprawdzenia zgodności dokumentów przekazanych przez kandydatów.
  W sytuacji zgłoszenia się większej liczby kandydatów – powyżej 40 osób zostanie przeprowadzony cały proces rekrutacyjny zgodnie Regulaminem Rekrutacji.
  Złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów jest warunkiem wzięcia udziału w drugim etapie rekrutacji.

  ETAP II

  13.10.2021 r. – 15.10.2021 r. – wszystkie osoby, które spełniły wymogi formalne pierwszego etapu rekrutacji zostaną skierowane na rozmowę kwalifikacyjną przed Komisją Rekrutacyjną.
  O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, każda z osób zostanie poinformowana drogą e-mailową.
  Na studia zostaną przyjęci kandydaci z najwyższą punktacją uzyskaną łącznie w całym postępowaniu rekrutacyjnym.
  Kandydaci zakwalifikowani na studia podyplomowe podpisują umowę z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.
 • Uchwała Nr LX/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 marca 2021 roku zmieniająca Uchwałę Nr CLXXIX/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk o Zdrowiu studiów podyplomowych „Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją” oraz określenia efektów kształcenia.
 • Uchwała Nr LXI/2021Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 24 marca 2021roku zmieniająca Uchwałę Nr CCXCVI/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie ustalenia programu kształcenia studiów podyplomowych „Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją” prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
 • Uchwała Nr 80/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia podyplomowe „Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją”
 • Uchwała Nr 79/2021 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych „Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją”
 • Adres
  Centrum Kształcenia Podyplomowego
  Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum)
  20-093 Lublin
  Numer Konta Bankowego
  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
  Kontakt
  tel.: +48 81 448 5120
  email: ckp@umlub.pl
  Dane Osobowe
  Polityka prywatności
  Created by: ITEM - inż. Marcin Czochra
  © 2021 Copyright: Medical University of Lublin. All rights reserved.