Farmacja kliniczna

kształcenie specjalizacyjne

Nabór na specjalizację dla farmaceutów – FARMACJA KLINICZNA

Termin składania wniosków przez system SMK:  30.04-31.05.2023r.

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie 1-30.06.2023r.

Szkolenie specjalizacyjne może rozpocząć farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. złożył wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, zwany dalej „wnioskiem”;
  2. posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty;
  3. został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Wniosek o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego farmaceuta składa za pomocą systemu SMK (Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych) do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne.

System Monitorowania Kształcenia dostępny jest pod adresem: https://smk.ezdrowie.gov.pl/

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2023 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2