Pielęgniarki i położne

Tel. 81 448 5120

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Przed ukończeniem specjalizacji pielęgniarka i położna musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 roku lub
 • dyplomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013 lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

 

DZIEDZINA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – dla pielęgniarek

NABÓR OTWARTY

10.2023 r.

Pielęgniarstwo chirurgiczne – dla pielęgniarek

NABÓR OTWARTY

Egzamin kwalifikacyjny 06.10.2023

Rozpoczęcie 13.10.2023

Cena 1900,00 zł

Dowiedz się więcej

Pielęgniarstwo internistyczne – dla pielęgniarek

NABÓR OTWARTY

Rozpoczęcie 11.2023 r.

Pielęgniarstwo epidemiologiczna – dla pielęgniarek

NABÓR OTWARTY

Rozpoczęcie 10.2023 r.

Pielęgniarstwo onkologiczne – dla pielęgniarek

NABÓR OTWARTY

Rozpoczęcie 10.2023 r.

Pielęgniarstwo operacyjne – dla pielęgniarek

NABÓR OTWARTY

Egzamin kwalifikacyjny 10.10.2023

Rozpoczęcie 13.10.2023

Cena 1900,00 zł

Dowiedz się więcej

Pielęgniarstwo pediatryczne – dla pielęgniarek

NABÓR OTWARTY

Rozpoczęcie 10.2023 r.

Cena 1900 zł

Pielęgniarstwo psychiatryczne – dla pielęgniarek

NABÓR OTWARTY

Rozpoczęcie 10.2023 r.

Pielęgniarstwo ratunkowe – dla pielęgniarek

NABÓR OTWARTY

Rozpoczęcie 12.05.2023 r.

Cena: 1900 zł

Dowiedz się więcej

Pielęgniarstwo rodzinne – dla pielęgniarek

NABÓR OTWARTY

Rozpoczęcie 10.2023 r.

Pielęgniarstwo rodzinne – dla położnych

NABÓR OTWARTY

Rozpoczęcie 11.2023 r.

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze – dla położnych

NABÓR OTWARTY

Rozpoczęcie 11.2023 r

Pielęgniarstwo neonatologiczne – dla pielęgniarek i położnych

NABÓR OTWARTY

Rozpoczęcie 11.2023 r.

 

 

Uruchomienie specjalizacji uzależnione jest od liczby chętnych.

Programy szkoleń dostępne są na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

 

Warunkiem zakwalifikowania na specjalizację jest spełnienie wymogów zawartych w art. 67 ust. 4 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Przed ukończeniem specjalizacji pielęgniarka i położna musi posiadać kwalifikacje w zakresie badania fizykalnego, udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

 • dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 roku lub
 • dyplomu licencjata pielęgniarstwa/położnictwa, począwszy od naboru 2012/2013 lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne lub
 • zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment

 

1. Specjalizacja ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę lub położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu specjalisty w tej dziedzinie.

 

2. Pielęgniarka i położna po odbyciu specjalizacji i zdaniu egzaminu państwowego uzyskują tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

3. Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty, mogą być zwolnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości.

 

4. Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarka lub położna, które: posiadają prawo wykonywania zawodu, pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat, zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

 

5. Pielęgniarka i położna w tym samym czasie mogą odbywać tylko jedną specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych.

 

6. Pielęgniarka i położna, które odbyły specjalizację dofinansowywaną ze środków publicznych, mogą ubiegać się o dopuszczenie do kolejnej specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych po upływie 5 lat od dnia zakończenia poprzedniej specjalizacji. Pielęgniarka i położna składają organizatorowi kształcenia oświadczenie o odbytych przez siebie specjalizacjach dofinansowywanych ze środków publicznych.

 

7. Przepis ust. 6 stosuje się do pielęgniarki i położnej, które przerwały i nie ukończyły specjalizacji dofinansowywanej ze środków publicznych albo trzykrotnie nie zdały egzaminu państwowego.

 

8. Przepisy prawa nie ograniczają możliwości odbywania specjalizacji poza limitem miejsc szkoleniowych, dofinansowanych ze środków publicznych.

 

Kursy specjalistyczne dla położnych

 

DZIEDZINA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA CENA

Diagnostyka ultarsonograficzna w położnictwie i ginekologii

27.10.2023 r.

do ustalenia

 

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

 

DZIEDZINA PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA CENA

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych - dla studentów UM w Lublinie, w ramach projektu HQMedEd

21.10.2023 r.

bezpłatny

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka – dla studentów UM w Lublinie, w ramach projektu HQMedEd

10.10.2023 r.

bezpłatny

Komunikat dla pielęgniarek i położnych w sprawie uruchomienia systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych (SMK)

Od dnia 1 maja 2017 r. zaczął obowiązywać System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK), który ma na celu wspomaganie przebiegu procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Oznacza to m.in., że kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych rozpoczynające się od dnia 1 lipca 2017 r. będzie prowadzone wyłącznie za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia tj. SMK.

Pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym powinny wykonać następujące czynności:

 • Dokonać potwierdzenia swojej tożsamości – preferowana forma za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP, więcej informacji na stronie www.obywalet.gov.pl
 • Założyć osobiste konto w SMK – Instrukcja zakładania konta w SMK (Pobierz instrukcję PDF)
 • Złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o weryfikację uprawnień – ważne jest, aby dane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada OIPiP w prowadzonym przez siebie rejestrze pielęgniarek i położnych, forma złożenia wniosku o weryfikację danych za pośrednictwem SMK.Uwaga!

W przypadku chęci udziału w szkoleniu nie ujętym w planach w systemie SMK prosimy o wypełnienie załączonego poniżej formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres ckp@umlub.pl

Uruchomienie szkoleń jest uzależnione od ilości chętnych, a w przypadku specjalizacji również od pozyskania dotacji Ministra Zdrowia.

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2023 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2