Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych

Rekrutacja otwarta

 

Informacje ogólne

 

Celem studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” jest przygotowanie farmaceutów do prowadzenia opieki farmaceutycznej oraz innych świadczeń zdrowotnych (m.in. przeglądów lekowych) rekomendowanych do wdrożenia w aptekach ogólnodostępnych.

 

Program studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” został przygotowany w taki sposób, żeby doskonalić przede wszystkim umiejętności praktyczne słuchaczy, stąd duża część zajęć ćwiczeniowych realizowana będzie w Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ma to ułatwić słuchaczom zaimplementowanie zdobytych kwalifikacji w realizacji zadań zawodowych farmaceutów.

 

Studia trwać będą dwa semestry i będą prowadzić do uzyskania kwalifikacji cząstkowych na poziomie 7 PRK. Planowany program studiów obejmuje 750 godzin nauczania (w tym 197 godzin kontaktowych i 565 godzin samokształcenia). Zajęcia realizowane będą w formie zdalnej oraz stacjonarnej (wykłady i większość seminariów on-line, część seminariów i ćwiczenia kontaktowo). Zajęcia prowadzone będą przez doświadczoną interprofesjonalną kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz zaproszonych wykładowców – specjalistów w swoich dziedzinach, z innych Uczelni, a także praktyków aktywnie działających na rynku farmaceutycznym, w tym osoby, które przez wiele lat sprawowały opiekę farmaceutyczną oraz realizowały przeglądy lekowe za granicą (Anglia).

 

Kierownik studiów: dr hab. n. farm. Aleksandra Szopa, prof. UM
Sekretarz studiów: dr hab. n. farm. Anna Serefko, prof. UM

 

Planowane rozpoczęcie III edycji studiów - październik 2024 r.

 

Opłata za studia: 7200,00 złotych za całość. Opłata za studia może być wniesiona jednorazowo w całości lub w dwóch ratach po 3600,00 złotych.

 

Nabór na studia i przyjmowanie zgłoszeń: otwarty. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia w formie przesłanego skanu formularza zgłoszeniowego przyjmujemy na adres e-mail: opieka.farm@umlub.pl

 

Liczebność grupy (roku) wynosić będzie nie mniej niż 40 i nie więcej niż 60 osób.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, opatrzone stosowną pieczęcią.
Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych.

Tomasz Baj – dr hab. n. farm., profesor UM – absolwent Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pracownik Zakładu Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej, absolwent  studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Menedżer badań naukowych i prac rozwojowych (2013). Specjalizacje zawodowe: w dziedzinie Lek roślinny (2008), Farmacja przemysłowa (2012). Od roku 2019 jest Redaktorem Naczelnym czasopisma naukowego UML: Current Issues in Pharmacy and Medical Science. Autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu fitochemii i fitoterapii. Współtwórca wielu patentów z zakresu metod analitycznych oraz wykorzystania właściwości leczniczych substancji roślinnych. Jest pracownikiem badawczo-dydaktycznym w Zakładzie Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami na kierunkach farmacja i kosmetologia. Od roku 2019 jest Prezesem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie, członkiem Naczelnej Rady Aptekarskiej w Warszawie oraz członkiem Komisji ds. szkoleń i edukacji NIA. Od 2006 roku jest Zastępcą Redaktora Naczelnego czasopisma Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej.

 


Grażyna Biała – prof. dr hab. n. farm., absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii z Farmakodynamiką. Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autorka 382 artykułów (144 oryginalnych), oraz 238 komunikatów na zjazdach krajowych i zagranicznych. Członek licznych towarzystw naukowych, w tym Komitetu Nauk Fizjologicznych i Farmakologicznych PAN, Zarządu Głównego Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego, członek Kolegiów Redakcyjnych 25 czasopism zagranicznych, w tym Neurochemical Research i Molecules; wielokrotnie nagradzana, m.in. nagrodami Ministra Zdrowia i nagrodą im. Jędrzeja Śniadeckiego, Wydziału Nauk Medycznych PAN (w 2019 r); V miejsce na liście TOP 2% w rankingu World’s TOP 2% Scientists organizowanej przez Uniwersytet Stanforda (USA) zawierających nazwiska badaczy, których publikacje są najczęściej cytowane. Promotor 15 rozpraw doktorskich, uczestnik i kierownik projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych (NCN Opus) i projektów unijnych, w tym High Quality Medical Education oraz projektów międzynarodowych: w ramach Programu Działań Zintegrowanych Polonium i Funduszu Wyszehradzkiego. Posiada znaczące doświadczenie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w zakresie farmakologii eksperymentalnej, neuropsychofarmakologii, farmakoterapii i neurobiologii, zwłaszcza w kontekście badań nad ośrodkowym układem nerwowym i zaburzeniami neuropsychiatrycznymi. Główne tematy badawcze to m.in.: ośrodkowe działanie związków psychoaktywnych i produktów pochodzenia naturalnego, lęk, stres, pamięć i uczenie się, depresja, nocycepcja, choroba Parkinsona i Alzheimera, otępienie, psychozy, wzmacniające i nagradzające efekty narkotyków, mierzone w paradygmatach behawioralnych, przy udziale myszy, szczurów i Danio pręgowanego (Danio rerio); mechanizmy molekularne wspólne dla procesów uzależnienia i pamięci (np. wpływ układu endokannabinoidowego i cholinergicznego, homeostazy wapnia i równowagi kinaz/fosfataz, przewlekły stres) oraz zaburzenia neuropsychiatryczne i dalsze strategie ich farmakoterapii; przesiewowe badania farmakologiczne nowozsyntezowanych związków i produktów naturalnych izolowanych z roślin.

 


Maja Chrzanowska-Wąsik – dr n. med., absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistka medycyny ratunkowej i medycyny rodzinnej, pracownik Samodzielnej Pracowni Stanów Nagłych i Ratownictwa Specjalistycznego; wieloletni wykładowca na kursach dla studentów wydziału lekarskiego, stomatologii, ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa oraz kursach specjalizacyjnych dla lekarzy i pielęgniarek w temacie pierwsza pomoc, ALS, PALS, a także prowadząca  szkolenia dla farmaceutów „Pierwsza pomoc w aptece”.

 

 

 


Mariola Herbet – dr hab. n. farm., profesor UM, absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, pracownik Katedry i Zakładu Toksykologii. Posiada specjalizację pierwszego stopnia w zakresie farmacji aptecznej, tytuł specjalisty w dziedzinie toksykologii oraz tytuł ERT (EUROTOX Registered Toxicologist). Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji naukowych oraz współautorem podręcznika dla studentów farmacji i medycyny pt. „Podstawy farmacji klinicznej”, autor rozdziału: „Interakcje leków w praktyce klinicznej oraz interakcje pomiędzy lekami a i pożywieniem”. Prowadzona przez nią działalność dydaktyczna obejmuje wykłady, seminaria oraz zajęcia praktyczne dla studentów kierunków Farmacja, Analityka Medyczna oraz Kosmetologia z zakresu toksykologii oraz interakcji toksykologicznych leków. Jej działalność naukowa koncentruje się na poszukiwaniu mechanizmów biorących udział w patogenezie depresji i choroby Alzheimera, a także na poszukiwaniu nowych strategii terapeutycznych tych schorzeń.

 

 


Hanna Karakuła-Juchnowicz – prof. dr hab. n. med., specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii środowiskowej,  badacz, nauczyciel akademicki i klinicysta, kierownik Katedry Psychiatrii i  I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Prodziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. Redaktor Naczelny czasopisma Current Problems of Psychiatry. Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Autorka lub współautorka ponad 250 publikacji naukowych, rozdziałów w książkach, wykładowczyni na zjazdach krajowych i zagranicznych. Entuzjastka i propagatorka nutripsychiatrii i szeroko pojętej profilaktyki zdrowia psychicznego.

 

 


Anna Kijewska – dr n. farm., absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, słuchaczka studiów podyplomowych na UM w Poznaniu „Opieka farmaceutyczna w geriatrii”. Pracownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami na kierunku farmacja. Ukończyła 3 stopniowe szkolenie z zakresu symulacji medycznej, posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w aptece ogólnodostępnej, hurtowni farmaceutycznej. Jest autorką artykułów naukowych z dziedziny m.in. opieki farmaceutycznej, recenzentem publikacji naukowych w czasopismach: Current Issues in Pharmacy and Medical Science i Farmacja Polska. Członek Zarządu lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

 

 


Agnieszka Moszczyński – mgr farm., farmaceutka z ponad 15-letnim doświadczeniem. Większość swojego zawodowego życia spędziła w Wielkiej Brytanii gdzie praktykowała w różnych rolach w aptece ogólnodostępnej, jak również w przychodni lekarskiej. Ukończyła studia podyplomowe ,,Clinical Pharmacy in Practice” na Robert Gordon University w Szkocji, jak również ,,Independent Prescriber’’ zakończony egzaminem OSCE na Anglia Ruskin University w Cambridge. Jest członkiem Komisji Opieki Farmaceutycznej przy Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Warszawie, a także należy do Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej i Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej. Jej największą inspiracją i motywacją jest szeroko rozumiana opieka nad pacjentem, która sprawia, że farmaceuci mają realny wpływ na poprawę jakości zdrowia i życia pacjentów, a to uważa za sens zawodu farmaceuty.

 

 


Katarzyna Naylor – dr n. med., absolwentka kierunków ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo oraz filologia angielska. W 2022 ukończyła studia magisterskie w zakresie klinicznego nauczania medycyny (MSc in Clinical Education) w College of Medicine and Veterinary Medicine, University of Edinburgh w ramach stypendium Polish School of Medicine Memorial Fund Scholarships. Tematem jej zainteresowań badawczych jest szeroko pojęta edukacja medyczna ze szczególnym naciskiem na krytyczne myślenie. Naucza przedmiotów z zakresu medycyny ratunkowej.

 

 

 


Agnieszka Skotnicka – mgr farm., farmaceuta kliniczny z ponad 18-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze farmacji klinicznej, badań klinicznych, optymalizacji farmakoterapii oraz gospodarki lekiem w pracy w aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych w Polsce, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Aktualnie jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze i Zakładzie Technologii Postaci Leku, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada doświadczenie naukowo-dydaktyczne w zakresie farmacji klinicznej i szpitalnej oraz opieki farmaceutycznej. Obszar zainteresowań badawczych skupia się na ewaluacji działalności farmaceuty klinicznego oraz jego udziału w interdysyplinarnym modelu opieki zdrowotnej.

 

 

 


Jan Sobczyński – dr, absolwent kierunku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, stopień doktora (PhD) uzyskał na Uniwersytecie w Oslo. W latach 2008-2022 pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej i Społecznej. Od października 2022 r. adiunkt Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Prowadzi zajęcia praktyczne dla studentów kierunku Farmacja z zakresu Farmacji Praktycznej i Farmacji Klinicznej. Jest zaangażowany w opracowywanie nowych kierunków studiów poszerzających ofertę Wydziału Farmaceutycznego UML. Jest zaangażowany we wprowadzanie nowych metod dydaktycznych na kierunku Farmacja. Rozwija metody symulacyjne w celu upraktycznienia zajęć z zakresu Farmacji praktycznej i Farmacji klinicznej. Realizuje projekty badawczo-rozwojowe z zakresu formulacji leków.

 

 


Magdalena Stolarczyk – dr n. farm., farmaceutka, blogerka (od 2014 roku autorka bloga farmaceutaradzi.pl), absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, pracownik apteki ogólnodostępnej,  absolwentka studiów podyplomowych na UMP „Profesjonalne doradztwo i opieka farmaceutyczna w aptece ogólnodostępnej”, autorka artykułów, szkoleń stacjonarnych i internetowych, promotorka karmienia piersią, ekspert merytoryczny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPLWMiP), autorka akcji edukacyjnej „Leki to nie cukierki”, organizatorka konferencji MedBloggers, mama trójki dzieci. Farmaceutka z pasji, zamiłowania i wykształcenia – farmaceutom pomaga zdobywać nową wiedzę i umiejętności, a pacjentom tłumaczy zawiłości farmacji oraz mówi jak skutecznie i bezpiecznie stosować leki.

 

 


Aleksandra Szopa – dr hab. n. farm., profesor UM – absolwentka kierunku Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej. Prowadzona przez nią działalność dydaktyczna obejmuje zajęcia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne dla studentów kierunku Farmacja z zakresu Opieki Farmaceutycznej, Farmacji Praktycznej, Farmacji Klinicznej, ale także kursy i wykłady w ramach kształcenia specjalizacyjnego oraz szkoleń ciągłych dla farmaceutów dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem farmakoterapii, promocją i edukacją zdrowotną, przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych, indywidualizacją farmakoterapii oraz opieką farmaceutyczną. Jej działalność naukowa koncentruje się na poszukiwaniu mechanizmów leżących u podstaw zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz ich terapii.

 

 


Paweł Konrad Tuszyński – mgr farm., farmaceuta, dyrektor ds. naukowych 3PG. Redaktor naukowy i założyciel Wydawnictwa Farmaceutycznego. Współautor ponad 50 podręczników dla farmaceutów i publikacji naukowych z zakresu biofarmacji. Na co dzień zarządza zespołem 30 redaktorów, który tworzy treści edukacyjne kierowane do pracowników aptek w całej Polsce. Kierownik pilotażu wdrożenia opieki farmaceutycznej w latach 2018-2019. Pasjonat i propagator evidence-based medicine.

 

 

 


Grażyna Zgórka – dr hab. n. farm., pracownik Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej. Pełni dodatkowo funkcję kierownika Laboratorium Kontroli Jakości Produktów Leczniczych, posiadającego certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania  (GMP). Specjalistka w zakresie specjalności podyplomowej: „Lek roślinny”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Farmaceutycznego z przedmiotu: „Lek roślinny w profilaktyce  i terapii” oraz „Działania niepożądane i interakcje produktów leczniczych pochodzenia roślinnego”. Współpracuje, jako ekspertka, z przemysłem farmaceutycznym (Herbapol-Lublin S.A., US Pharmacia, Labofarm, Leki Natury, Medicofarma Biotech S.A.). Zainteresowania naukowe: standaryzacja fitochemiczna przetworów i bioproduktów opracowanych na bazie wyciągów roślinnych, analiza jakościowa i ilościowa ekstraktów roślinnych z wykorzystaniem chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC/PDA/QToF-MS/MS), badania chemotaksonomiczne taksonów z rodzaju  Trifolium L., zawierających izoflawony o właściwościach fitoestrogennych, oraz gatunków z rodzaju Scutellaria L. i Magnolia L. pod kątem zawartości związków polifenolowych o właściwościach antybiodegeneracyjnych, badania in vitro właściwości cytoprotekcyjnych, antyneoplastycznych, antyoksydacyjnych, przeciwstarzeniowych, neuroprotekcyjnych, i przeciwdrobnoustrojowych ekstraktów roślinnych oraz izolowanych składników z grupy polifenoli. 

Informacje i sprawy organizacyjne:

Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Lublinie, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin,
tel./fax. +48 81 448 51 22,
e-mail: opieka.farm@umlub.pl

 

Nabór na studia i przyjmowanie zgłoszeń: od 1 grudnia 2023 roku.

Zgłoszenia w formie przesłanego skanu formularza zgłoszeniowego przyjmujemy na adres e-mail: opiekafarm@umlub.pl

 

Limit przyjęć: minimum 40 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 7 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (wykształcenie wyższe) oraz osoby posiadające tytuł magistra farmacji.

 

Wymagane dokumenty:
Pobierz kwestionariusz osobowy
• Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczoną kserokopię dyplomu.
• Zdjęcie legitymacyjne – 1 szt.

 

Komplet dokumentów po zakwalifikowaniu można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7
20-093 Lublin

 

Minimalna liczba uczestników: 40 osób

Uchwała Senatu nr 310/2023 z dnia 25-10-2023

w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych”

 

Uchwała Senatu nr 311/2023 z dnia 25-10-2023

w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych” oraz warunków i trybu rekrutacji

 

Zarządzenie Rektora nr 75/2022 z dnia 27-04-2022

w sprawie utworzenia studiów podyplomowych „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych

 

Zarządzenie Rektora nr 146/2023 z dnia 17-11-2023

w sprawie wysokości opłaty za dwusemestralne studia podyplomowe „Opieka farmaceutyczna w chorobach cywilizacyjnych”

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2