Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

Rekrutacja otwarta

 

 

Koordynator studiów (kierownik naukowy i autor programu): prof. dr hab. n. med. Małgorzata Polz-Dacewicz

 

(Specjalista epidemiologii, higieny, specjalista zdrowia publicznego, specjalista mikrobiologii, diagnosta laboratoryjny)

 

Dwusemestralne studia podyplomowe „Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena” prowadzone są przez Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Lublinie. Są zgodne z misją Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ich celem jest stworzenie możliwości pogłębiania wiedzy opartej na aktualnych wynikach badań naukowych (zgodnie z EBM) osobom zatrudnionym w różnych sektorach ochrony zdrowia. Osoby te przygotowane będą do upowszechniania nabytej wiedzy, promocji zdrowia i skutecznego rozwiązywania dzisiejszych, jak również przyszłych problemów zdrowotnych społeczeństwa, mając na względzie dobro chorego. Studia promują samodzielne uczenie się, a także postępowanie zgodne z zasadami etyki i deontologii zawodowej. Naszym założeniem jest stałe podnoszenie jakości kształcenia absolwentów tak, aby wyróżniali się głęboką wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi.

 

Epoka globalizacji niesie ze sobą nowe zagrożenia zdrowotne. Transformacja epidemiologiczna oraz transformacja demograficzna spowodowały zmiany w sytuacji zdrowotnej ludności. Obok niewątpliwego znaczenia chorób niezakaźnych nadal ważną rolę odgrywają zakażenia nie tylko w aspekcie emerging i re-emerging diseases, ale także zakażenia związane ze znacznym rozwojem poszczególnych specjalności lekarskich (m.in. transplantologii), wprowadzaniem inwazyjnych metod diagnostycznych i terapeutycznych. Dużym problemem jest narastające zjawisko lekooporności nie tylko bakterii, ale i wirusów na stosowane chemioterapeutyki. Wzrasta zachorowalność na choroby nowotworowe, w etiologii których niemałą rolę odgrywają przebyte bądź latentne zakażenia wirusowe, dlatego tak ważnym zagadnieniem jest szeroko pojęta profilaktyka. Warunkiem zaś skuteczności profilaktyki jest aktywne włączenie do działań lekarzy oraz innych pracowników ochrony zdrowia.

 

Studia mają profil ogólnoakademicki z elementami praktycznymi. Poruszona problematyka klasyfikuje studia w obszarze kształcenia „nauki medyczne”, również efekty kształcenia odnoszą się do dziedziny medycyny i biologii medycznej.

 

Celem kształcenia jest poszerzenie wiedzy w zakresie aktualnych problemów zdrowotnych, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, metod analizy sytuacji zdrowotnej populacji oraz opracowania strategii profilaktycznych. Poszczególne przedmioty (moduły) zawierają wybrane treści kształcenia z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć medycyny, nauk biologicznych oraz biotechnologii, tak by zdobyta wiedza mogła być praktycznie zastosowana w codziennej działalności pracowników ochrony zdrowia. Natomiast wykładowcy będą mieli okazję do przedstawienia wyników swoich badań naukowych szerszemu gronu odbiorców, tj. pracownikom zatrudnionym w różnych sektorach ochrony zdrowia. Studia (zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym art. 2 pkt. 1 z późn. zm.) przeznaczone są dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny; zatrudnionych m.in. w instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, szpitalach i poradniach leczniczo-zabiegowych, Narodowym Funduszu Zdrowia, systemie ubezpieczeń społecznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szkołach publicznych i prywatnych.

 

Program studiów „Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena” obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, higieny, organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia w ramach tworzenia polityki zdrowotnej i prozdrowotnej. Student poznaje aktualne zagrożenia zdrowotne oraz metody zapobiegania. Absolwent posiada umiejętności komunikacji społecznej, sprawnie posługuje się warsztatem diagnostycznym. Wzbogaca oraz doskonali swoją wiedzę i kompetencję w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Ma umiejętność refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębione rozumienie rzeczywistości edukacyjnej. Absolwent przygotowany jest do pracy na wszystkich stanowiskach w ochronie zdrowia, a także w programach i projektach edukacyjno-profilaktycznych. Potrafi planować działania na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczeństwa oraz współpracować na rzecz tworzenia środowisk wspierających zdrowie.

 

Liczba godzin dydaktycznych realizowanych w czasie dwóch semestrów w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych wynosi 285. Warunkiem ukończenia jednolitych studiów podyplomowych „Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena” jest zaliczenie wszystkich zajęć, zdanie przewidzianych programem egzaminów oraz przygotowanie i obrona pracy końcowej.

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów sygnowane przez władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, opatrzone stosowną pieczęcią.

 

Efekty kształcenia zostały opracowane przez koordynatora ww. studiów. Dokonywana jest bieżąca ocena kształcenia przez studentów – ankiety ewaluacyjne po zakończeniu przedmiotu. Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych.

Informacje i sprawy organizacyjne: Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Lublinie, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, tel./fax. +48 81 448 51 25, e-mail: katarzyna.barcikowska@umlub.pl

 

Nabór na studia i przyjmowanie zgłoszeń: Centrum Kształcenia Podyplomowego UM w Lublinie, ul. Chodźki 7, 20-093 Lublin, tel./fax. +48 81 448 51 25, e-mail: katarzyna.barcikowska@umlub.pl

 

Limit przyjęć: minimum 25 osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikacje pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki (art. 160 pkt.3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Dz. U. 2018 poz. 1668). Dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich – potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

 

Uczestnikiem studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia medyczne lub przyrodnicze. W przypadku absolwentów innych kierunków co najmniej 6-ciomiesięczny okres zatrudnienia w niżej wymienionych instytucjach:

  • instytucjach administracji rządowej i samorządowej na stanowiskach odpowiedzialnych za szeroko pojętą profilaktykę zdrowotną,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, placówkach oświaty zdrowotnej,
  • szpitalach i poradniach leczniczo-zapobiegawczych oraz zawodowo-wychowawczych,
  • placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • Narodowym Funduszu Zdrowia,
  • podmiotach prowadzących działalność prozdrowotną,
  • szkołach publicznych i prywatnych,
  • systemie ubezpieczeń społecznych

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest konieczność złożenia poniższych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty:

 

Komplet dokumentów można dostarczyć osobiście lub pocztą na adres:

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Chodźki 7
20-093 Lublin
Rozpoczęcie studiów uzależnione jest od liczby osób zainteresowanych.
O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

Minimalna liczba uczestników: 25 osób

Opłata za studia: 1850 zł za semestr

 

Informacje i zapisy

tel./fax. +48 81 448 51 25 w godz. 8:00 – 14:00 (poniedziałek – piątek)

e-mail: katarzyna.barcikowska@umlub.pl

Uchwała Nr LIII/2009 Senatu UM w Lublinie z dnia 28 stycznia 2009 roku 

w sprawie utworzenia od roku akademickiego 2008/2009 na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym studiów podyplomowych „Profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena”.

 

Uchwała Nr CXXXVIII/2009 Senatu UM w Lublinie z dnia 21 października 2009 roku 

zmieniająca Uchwałę Nr LIII/2009 Senatu UM z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawieutworzenia od roku akademickiego 2008/2009 na I Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologicznym studiów podyplomowych „Profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena”.

 

Regulamin studiów podyplomowych 

w zakresie Profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 

Zarządzenie Rektora nr 78/2017 z dnia 14 lipca 2017 roku 

w sprawie ustalenia wysokości opłat ponoszonych przez uczestników studiów podyplomowych w zakresie Promocji i profilaktyki zdrowotnej, epidemiologii i higieny.

 

Uchwała Senatu nr CCLXXVIII/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku 

w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie usługi edukacyjne

Logo

CKP

Centrum Kształcenia Podyplomowego

+48 81 448 5120
ckp@umlub.pl
ul. Witolda Chodźki 7 (Collegium Academicum) 20-093 Lublin
Numer konta bankowego:  32 1140 1094 0000 4210 7800 1002
ITEM ITEM RED

© 2012 - 2024 - ITEM - Wszystkie prawa zastrzeżone.

Developer : inż. Marcin Czochra

ITEMRED : v.1.2